Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. In de MR worden onderwerpen besproken die met school en onderwijs te maken hebben. De MR heeft verschillende soorten beslissingsbevoegdheden zoals instemmingsrecht of adviesrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal teamleden en ouders van de school. Van de MR-leden wordt verwacht dat zij interesse hebben in schoolbeleid, affiniteit hebben met vergaderen en voorbereiding hiervoor, aanwezig zijn op de vergaderingen en een kritische en open houding hebben in het belang van de school.

Namens het team:

  • Mw. Diseré Tabor voorzitter
  • Mw. Astrid Boersen
  • Mw. Anita Vos

Namens de ouders:

  • Dhr. Maarten van der Lelij
  • Mw. Manon Rozijn
  • Dhr. Stephan Borkus

Naast actuele thema’s worden jaarlijks onderwerpen de volgende besproken:

  • Begroting van de stichting
  • Formatieplan
  • Schoolgids
  • Vakantierooster