Organisatie

Het bestuur van de Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer beheert één basisschool en is daarmee een zogenaamde éénpitter. Dit kenmerkt zich door kleinschaligheid, korte lijnen, autonomie en grote betrokkenheid. Er werken twintig personeelsleden die zorgdragen voor het onderwijs aan gemiddeld 250 kinderen, waarvan één directeur-bestuurder, één interne begeleider, zestien leerkrachten, één onderwijsassistent en één administratief medewerker. De medezeggenschapsraad heeft instemmings- of adviesrecht op bepaalde zaken binnen de organisatie en de oudercommissie zorgt voor festiviteiten voor leerlingen en ouders.

Missie

De Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer verzorgt vanuit een algemeen christelijke grondslag goed kwalitatief onderwijs voor kinderen. De school is in principe voor iedereen toegankelijk. We zorgen ervoor dat onze kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen en zo goed mogelijk voorbereid worden op hun toekomst in de maatschappij.

Visie

Zoals onze naam Kindergemeenschap al zegt: het leren en groeien vindt plaats in een gemeenschap van professionals. Er is een structuur (tijd, ruimte) en cultuur (vertrouwen, veiligheid, zorg voor het welzijn) aanwezig om dit te bevorderen. Kwalitatief goed onderwijs bieden staat centraal:
 • We kennen doorlopende leerlijnen vanuit voorschools- naar voortgezet onderwijs
 • Onze medewerkers zijn professionals en blijven zich actief ontwikkelen
 • We werken vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is en zijn eigen talenten ontwikkelt
 • We betrekken actief de ouders bij het leerproces van hun kind
 • We richten ons op de toekomst door het verder ontwikkelen van digitaal onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden waardoor nog meer verbinding ontstaat tussen kennis, vaardigheden en identiteit
 • We bevorderen een actieve en gezonde levensstijl voor de kinderen
 • We hebben aandacht voor waarden en normen vanuit de levensbeschouwelijke identiteit

Toezichthoudend bestuur

De stichting werkt met het model van een toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bestuur. Dat betekent dat het uitvoerend bestuur (de directeur-bestuurder) de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitvoert en dat het toezichthoudend bestuur toezicht houdt op de uitvoering van de bestuurlijke taken.

Belangrijke pijlers van goed bestuur:

 • Integriteit
 • Transparantie
 • Toezicht
 • Autonomie en korte lijnen
 • Afleggen van verantwoording

De stichting legt verantwoording af aan de overheid over de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Deze verantwoording vindt hoofdzakelijk plaats in het jaarverslag (verticale verantwoording). Daarnaast legt de stichting ook verantwoording af over het functioneren van de school aan derden zoals personeel, ouders, leerlingen, gemeente (horizontale verantwoording).

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Deze leden zijn belast met onderwijszaken en Arbo-zaken. De toezichthouders ontvangen geen honorarium. De stichting volgt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (pdf-document) van de PO-Raad.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. Bart Ratgers voorzitter
 • Mw. Suzanne Smits secretaris
 • Dhr. Erik Wenting penningmeester
 • Dhr. Michel Walburg bestuurslid
 • Mw. Hanna Folkerts bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via het e-mailadres bestuur@albertschweitzer.nl.

De uitvoerend bestuurder is dhr. Eddy Meijer.

De motivaties van de leden om zitting te nemen in het toezichthoudend bestuur zijn dat ze o.a. vanuit hun betrokkenheid, kennis en ondernemerschap bij willen dragen aan het in stand houden van de Albert Schweitzerschool. Voor het werven van nieuwe leden is een profielschets opgesteld. Er wordt gestreefd naar diversiteit. Diversiteit binnen het toezichthoudend bestuur is van belang om ‘van buiten naar binnen te brengen’, alsook zaken vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen. Eveneens zorgt diversiteit ervoor dat de uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) op diverse terreinen en domeinen kan sparren en advies vragen. Het bestuur vergadert elke zes weken, brengt werkbezoeken aan de school en spreekt met de medezeggenschapsraad.

De drie laatste jaarverslagen van de Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer zijn hieronder in te zien.
2023
2022
2021

WNT verantwoording
De WNT verantwoording van de laatste 7 jaren is hier te vinden.

Het inspectierapport van het vierjaarlijks onderzoek (september 2019) is hier in te zien.
Het inspectierapport van de herstelopdracht (september 2020) is hier in te zien.

Juridische structuur

Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41047360.