Praktische informatie

Onze school heeft hiervoor een contract afgesloten met de BSO van Puck&Co. Als u gebruik wilt maken van deze voor- en naschoolse opvang, dan regelt u zelf de inschrijving van uw kind(eren) bij Puck&Co, zie www.puckenco.nl. De BSO-opvang voor onze kinderen is op het Binnenplein van onze school. U kunt de opvang ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

Alle medewerkers op onze school zijn opgeleid voor bedrijfshulpverlening. Jaarlijks is er een herhalingscursus. De bhv’ers worden ingeschakeld voor hulpverlening bij kleine ongevallen en bij ontruimingsoefeningen.

Op één van de laatste vrijdagen van het schooljaar organiseert de oudervereniging een spelmiddag/avond rond een thema. Dit eindspektakel is een gezamenlijke en gezellige afsluiting van het schooljaar voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Op onze school wordt aandacht besteed aan diverse feestdagen zoals carnaval, Pasen, Sinterklaas, advent en Kerstmis. Op verschillende manieren geven wij hier vorm aan, bijvoorbeeld een gezamenlijke viering of door een feestelijk programma aan te bieden.

Kinderen die op de fiets naar school komen, parkeren de fiets in de fietsenstandaard aan de voorzijde van de school of aan de achterzijde van de school (voor en achter De Muizenberg). Fietsen op het schoolplein is i.v.m. de veiligheid van de andere kinderen niet toegestaan. Sommige kinderen neem een step mee naar school. Deze worden op het plein, tegen het hekwerk geplaatst. Wij gaan er van uit dat de fiets en step op slot staat en de sleutel goed bewaard wordt. Schade aan de fiets/step is voor eigen risico.

Halverwege de ochtend eten en drinken we met de kinderen. We stimuleren het eten van fruit en groente door het liefst elke dag fruit mee te nemen. Kinderen die niet genoeg aan fruit hebben, nemen dan een gezond tussendoortje mee zoals een boterham, krentenbol, maïscracker, een soepstengel of een rijstwafel. Tussendoorkoeken (zoals Liga, Evergreen, Sultana of ontbijtkoek) zijn iets minder gezond omdat ze meestal weinig vezels en veel suiker bevatten. En er zitten er soms meer in een pakje dan nodig is: één koek is voldoende. Koeken met chocola, candy-bars (Mars, Snickers enz.) en ander snoep zijn niet toegestaan. Drinken nemen de kinderen mee in een beker, voorzien van hun naam.

We maken regelmatig foto’s van allerlei activiteiten. De foto’s worden zorgvuldig door ons geselecteerd voordat wij ze versturen via de Parro app en/of op de website publiceren. Ouders geven hiervoor wel of geen toestemming via het toestemmingsformulier. Wanneer uw kind voor het eerst op school komt, ontvangt u een toestemmingsformulier. U kunt uw toestemming altijd herroepen.

Bij uitstapjes met ouderhulp worden er door de school foto’s gemaakt. We merken dat ouders ook met hun eigen toestel foto’s / video-opnames maken. Wij verzoeken u deze foto’s niet vrij te geven op bijv. sociale media, tenzij u toestemming heeft gekregen van de betrokken personen.

Wanneer ouders gescheiden leven, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. Wij hanteren hierin de volgende regeling:

Wij houden contact met de ouder waar het kind woont. Deze is in alle gevallen het aanspreekpunt. Deze verzorgende heeft in eerste instantie de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken en vorderingen die het kind betreffen. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de andere ouder altijd met school overleggen hoe de informatievoorziening geregeld kan worden.

Eén van de mogelijkheden is om de maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen. Een andere mogelijkheid is om via de Parro-app contact te houden met de leerkracht. Er kan dan ook afzonderlijk een tienminutengesprek plaatsvinden.

Gevonden voorwerpen worden verzameld in een mand. Tip: zet de naam van uw kind op bijv. de bekers / bakjes.

Hierbij zitten jonge en oudere kinderen uit verschillende groepen bij elkaar. De oudere kinderen begeleiden de jongere. Op deze ongedwongen manier leren de kinderen uit verschillende groepen elkaar kennen. Ze leren verschillen van elkaar waarderen en kinderen leren dat ze elkaar nodig hebben en onderling steun kunnen geven. Voorbeelden: de fruitkring bij de start van het schooljaar, het schoolontbijt, de paasmaaltijd, toneelkringen, adventsvieringen en sportdagen. Dit is een andere vorm van groepsdoorbroken dan het werken in niveaugroepen voor bepaalde leervakken.

Als u met de auto naar school komt, dan parkeert u in de vakken aan de Lupinenstraat. Tijdens het wachten in de auto vragen wij u de motor uit te zetten. Voor de school is een zebrapad waarbij voetgangers altijd voorrang hebben. Gebruikt u deze niet als in- en uitlaadplaats, stoppen hierop is ook niet toegestaan. Als u met de fiets uw kind komt halen of brengen, wilt u de fiets dan niet mee op het schoolplein nemen? Het schoolplein en directe omgeving is rookvrij, u ziet dit aan de antirooktegels in het trottoir. Honden wachten altijd buiten de poort van het schoolplein.

Wij hebben een team vrijwilligers dat elke maandag na een vakantie op hoofdluis controleert.

Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, dan wordt u hiervan door de contactpersoon van het luizenteam persoonlijk op de hoogte gesteld en behandelt u uw kind nog dezelfde dag. U brengt zelf uw kind op de hoogte. De groep waar uw kind in zit, krijgt een informatiebrief. Wij gaan ervan uit dat u de behandelingen (dagelijks meerdere malen kammen) volgt tot uw kind luisvrij is. Na twee weken krijgt de hele groep een herhalingscontrole. Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind, breng de school hier dan z.s.m. van op de hoogte om verdere besmetting te voorkomen.

De inspectie ziet er onder andere op toe dat de school zich houdt aan wettelijk vastgestelde voorschriften, beoordeelt jaarlijks de uitkomst van de landelijke eindtoets en kijkt naar ontwikkelingen binnen de school. De inspecteur toetst regelmatig de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen van de school. Elke vier jaar brengt de inspectie een bezoek aan de school.

Onze school valt onder de GGD Noord- en Oost-Gelderland, zie www.ggdnog.nl. De volgende onderzoeken worden uitgevoerd:
Vier- en vijfjarigen: onderzoek spraak- en taalontwikkeling;
Vijfjarigen: gezondheidsonderzoek door jeugdverpleegkundige of jeugdarts;
Negenjarigen: meten van lengte en gewicht;
Groep 7: interactieve les over voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.
Inloopspreekuren: diverse keren per jaar is er een spreekuur voor ouders en kinderen op school; deze maken we bekend in de nieuwsbrief en op de website.

‘Kind en cultuur’ is een werkgroep waarin alle Didamse basisscholen zijn vertegenwoordigd. De cultuurcoördinator van onze school werkt ook mee aan het beleid en aanbod. Jaarlijks is er voor iedereen een cultureel aanbod. Op deze manier maken kinderen kennis met foto/film, dans en drama, cultureel erfgoed, literatuur en muziek. Voorbeelden zijn een thema- of projectweek of een bezoek aan een muziek- of theatervoorstelling.

Wij hebben op school vrolijke en kleurrijke schilderijen via de kunstuitleen ‘Elver’ uit Nieuw-Wehl. Elver is een huis voor mensen met een verstandelijke beperking. De kunstwerken hangen o.a. in de team- en directiekamer.

Er is een leerlingenraad om leerlingen mee te laten denken en praten over allerlei zaken op school. Vanaf groep 6 is er één leerling per groep vertegenwoordigd en zij vergaderen regelmatig.

Lezen is heel belangrijk. Om dit te bevorderen, hebben we voor de kleuters het uitleensysteem ‘Boekenpret’ en voor de groepen 3 en 4 onze eigen bibliotheek op het Leesplein. Onze schoolbibliotheek heeft een rijk aanbod aan boeken en zo willen we het plezier aan lezen en voorlezen bevorderen. De groepen 5 t/m 8 gaan regelmatig naar de bibliotheek in Didam voor het lenen van boeken.

De kinderen lunchen op school. Het eten en drinken hiervoor wordt bij binnenkomst in kratjes gezet die in de klas staan. Daarna worden deze kratjes met inhoud in de koelkast bewaard. De kinderen eten in de eigen groep met hun eigen leerkracht. Daarvoor of daarna spelen de kinderen buiten. We letten erop dat kinderen zoveel eten als ze op kunnen. We vragen u dan ook om geen extra eten mee te geven en ook geen snoep. Wat niet opgaat, neemt uw kind mee terug in de trommel.

Als het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen op school moet gebruiken, wordt dit altijd eerst overlegd met de leerkracht. Leerkrachten zijn niet bekwaam om medische handelingen uit te voeren die onder de wet BIG (Beroep Individuele Gezondheidszorg) vallen. Uitzonderingen zijn het geven van acute medicatie in noodgevallen (notenallergie, bijensteek, etc.). Van tevoren worden hierover afspraken gemaakt met de ouders die we schriftelijk vastleggen.

Het meenemen van mobiele telefoons, apparaten met opnamefunctie, spelcomputers, enz. door leerlingen is niet toegestaan. Deze zorgen alleen maar voor onnodige afleiding. De school is telefonisch altijd bereikbaar. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor uw kind wel een mobiele telefoon bij zich heeft. In dat geval wordt deze bij de leerkracht ingeleverd en na schooltijd weer meegegeven. Buiten het schoolplein mag de telefoon aangezet worden.

Naast de school ligt het speelpark dat opgezet en ingericht is door de buurt, het Komforthuis en onze school. We gebruiken het speelpark voor onze dagelijkse pauzes, bij toerbeurt mag er één groep spelen onder toezicht van een leerkracht. Het parkje wordt regelmatig onderhouden, vaak door leerlingen van VSO-school ‘De Ziep’.

Van elke leerling die de school verlaat, bijvoorbeeld bij verhuizing, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit wordt gestuurd naar de school waar de leerling naar toe gaat. De onderwijskundig rapporten van de leerlingen uit groep 8 worden naar het voortgezet onderwijs gestuurd.

Leerlingen doen gemiddeld acht jaar over de basisschool. Afhankelijk van het tijdstip van de instroming in groep 1, kan dit langer zijn dan acht jaar. Sommige kinderen hebben een verlengde leertijd nodig om tot een goede ontwikkeling te komen. Ook is het mogelijk dat kinderen die zo begaafd zijn, versneld door bepaalde leerstof kunnen gaan.

Voor de overgang naar een volgende groep hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • het welbevinden van het kind
  • de werkhouding van het kind
  • de prestaties van het kind

Groep 1-2: het komt voor dat een kind meer tijd nodig heeft om zich op sociaal en cognitief gebied goed te ontwikkelen. Dan is het soms beter dat de leerling langer in de kleutergroep blijft. We spreken dan van een verlengde leertijd.

Bij alle kinderen die rond en na de zomervakantie 5 jaar worden, en de kinderen die in de herfst 5 jaar worden, bepaalt het ontwikkelingsniveau mede of het kind naar groep 2 kan gaan.

Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken we of kinderen de stof in groep 2 op alle gebieden goed hebben doorlopen. Ze moeten voldoende ‘bagage’ hebben om in groep 3 te kunnen starten met lezen, rekenen en schrijven.

Overgang vanaf groep 3: als wij merken dat een kind voortdurend op de tenen moet lopen en het op meerdere gebieden niet goed gaat, dan is het beter dat er voor sommige kinderen een verlengde leertijd nodig is. Dat heeft alleen zin als de leerkracht en de intern begeleider ervan overtuigd zijn dat de leerling gebaat is bij een jaar extra. Als er twijfels zijn over een extra jaar of een jaar versnellen, zullen ouders tijdig op de hoogte worden gebracht. Er zal dan ook regelmatig overleg met de ouders plaatsvinden. Een groep overslaan komt in uitzonderlijke gevallen voor. Het kind moet dan op alle gebieden ontwikkelingen laten zien waaruit blijkt dat het beter is om een groep over te slaan.

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen vanaf groep 2 een rapport, halverwege en aan het einde van het schooljaar. Wij geven beoordelingen door middel van omschrijvingen. Vanaf groep 5 komen daar ook beoordelingen in cijfers bij. In het rapport vindt u een leeswijzer. Na elk rapport volgt een gelegenheid om met de leerkracht te spreken (vanaf groep 5 samen met uw kind) in het tienminutengesprek.

Wij informeren ouders over schoolse zaken via de Parro-app, de maandelijkse nieuwsbrief, de schoolgids en schoolkalender, de website en via e-mail. Meer oudercontacten:

  • Omkeergesprekken aan het begin van het schooljaar.
  • Inloopochtend voor groep 1-2 en 3 en inloopavond voor groep 4 t/m 8.
  • Voorlichtingsavond voor ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs.
  • Tienminutengesprekken n.a.v. het rapport in februari en juni/juli.
  • Oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Onze school is een rookvrij gebouw en heeft een rookvrij schoolplein. Om het gezond gedrag en voorbeeldgedrag te bevorderen, wordt er ook niet in de buurt van de school gerookt. U ziet dit aan de ’Niet roken’ stoeptegels voor de school.

De rabot is een school voor speciaal onderwijs. Op deze ‘overbuurschool’ zitten kinderen met diverse verstandelijke beperkingen. Elke groep van onze school is gekoppeld aan een groep van De Rabot. Regelmatig wisselen groepjes kinderen uit om gezamenlijk aan een activiteit deel te nemen. Dit kan variëren van samen buiten spelen tot voorlezen. Op deze manier leren we onze kinderen om te gaan met kinderen die bepaalde beperkingen hebben.

De schoolfotograaf komt jaarlijks op school voor het maken van foto’s. De datum wordt tijdig bekend gemaakt.

Het schoolkamp in Bladel is al vele jaren het hoogtepunt in groep 7 en groep 8. Tijdens dit schoolkamp zijn er veel leer- en ontwikkelingsmomenten: les krijgen op de leszolder van de boerderij; activiteiten gericht op natuur, techniek en cultuur; huishoudelijke taken; dierenverzorging; bevordering van zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking en zelfredzaamheid. Vaak komen verrassende talenten van kinderen naar boven. Het schoolkamp is een belangrijk en leuk onderdeel van het schoolleven en onderdeel van het onderwijsprogramma. Er wordt dan ook geen bijdrage aan de ouders gevraagd.

Wie jarig is, die trakteert! Naast alle aandacht en het middelpunt van de dag zijn, is een traktatie een extra tussendoortje voor de kinderen. Het is daarom verstandig om het klein en zo suikervrij mogelijk te houden: het gaat immers om het feest. Een traktatie mag uiteraard iets lekkers zijn, maar het is goed om hierin gezonde keuzes te maken (geen lolly’s en kauwgom). Wij houden rekening met kinderen die problemen hebben met suiker, kleurstoffen, etc.

We vragen u uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Voor kinderen die niet uitgenodigd worden, is de teleurstelling vaak groot als zij niets krijgen, terwijl ze zien dat anderen wel uitgenodigd worden. Kerstkaarten worden ook niet via school uitgedeeld.

Leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Scholen geven leerlingen uiteraard vrij voor belangrijke familieverplichtingen zoals jubilea, begrafenissen en huwelijksfeesten.

U bent verplicht zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun land van herkomst.

In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn/haar ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar en voor ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep in geen enkele andere schoolvakantie van het schooljaar weg kunnen. U moet in een dergelijke situatie een verklaring van de werkgever overleggen. Deze vakantie mag niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Een aanvraag dient tenminste twee maanden van tevoren in gang gezet te worden. Voor de aanvraag is een formulier beschikbaar op onze website (klik door naar het onderdeel documenten) of te verkrijgen bij de administratie en directie. Voor meer informatie: https://www.montferland.info/leerplicht

Onze school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school, tijdens schoolreisjes of excursies en tijdens het overblijven. Vaak zijn er ook situaties waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen WA-verzekering meestal uitkomst.

Bij excursies en andere uitstapjes komt het soms voor dat ouders een groepje kinderen met eigen auto vervoeren. Het aantal gordels in uw auto bepaalt hoeveel passagiers / kinderen er mee mogen. Als u geen inzittendenverzekering heeft en u krijgt schade als bestuurder van de auto, dan kunt u deze niet op de school verhalen. Een inzittendenverzekering voorkomt dit. Als er tijdens het uitstapje schade aan uw auto ontstaat, dan is dit voor eigen risico en handelt u dat met uw eigen verzekering of de verzekering van de eventuele tegenpartij af.

Fietsen, waveboarden, fotoapparatuur, speelgoed en andere materialen die kinderen of ouders van huis mee naar school nemen, zijn altijd voor eigen risico. Dit betekent dat als er schade aan materialen ontstaat, u de schade niet op de school kunt verhalen.

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, vragen wij u dit vóór schooltijd telefonisch (0316-223286) te melden. Wij kunnen u daarbij vragen of uw kind thuis of elders verblijft. Wanneer het een besmettelijke ziekte betreft, willen we hier graag van op de hoogte zijn. Als uw kind op school ziek wordt en hij/zij te ziek is om op school te blijven, zullen we met de ouders contact zoeken om uw kind op te komen halen.

Wij vragen u bezoekjes aan arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Wanneer een kind afwezig is zonder afmelding, zal de school altijd contact opnemen om te informeren naar de reden. Bij vermoedens van ongeoorloofd verzuim, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig.