Ons onderwijs

“Eerbied voor het leven”

Onze school is vernoemd naar Albert Schweitzer (1875-1965). Deze naam is bewust gekozen door het toenmalige bestuur omdat deze man een groot weldoener en voorvechter van de vrede was. Hij heeft al zijn talenten ingezet voor de medemens en de natuur, de wereld om hem heen. Zijn lijfspreuk was dan ook “Eerbied voor het leven”.

Onze ‘doopnaam’ Kindergemeenschap Albert Schweitzer verwoordt precies wat we willen zijn: een basisschool waarin de kinderen centraal staan. En waar we ook omzien naar elkaar.

Wij zijn een zogenaamde éénpitter: een bestuur met één school. Dit heeft grote betrokkenheid, autonomie en korte lijnen tot gevolg.

Onze school kenmerkt zich door

 • Kleinschalige, zelfstandige school met een algemeen christelijke identiteit
 • Peuteropvang, voor- en buitenschoolse opvang
 • Nadrukkelijke zorg en aandacht voor kleuters
 • Veilig schoolklimaat met duidelijke regels
 • KiVa, ons preventief antipestprogramma voor de hele school
 • Professioneel en enthousiast lerarenteam
 • Twee intern begeleiders met breed expertisegebied
 • Specialisten op het gebied van gedrag, meer- en hoogbegaafdheid, onderwijs en ICT
 • Talenten – en Creacircuit in het kader van de ‘Droomschool’
 • Professioneel bewegingsonderwijs en muziekonderwijs
 • Groepsdoorbroken lessen op niveau en diverse andere activiteiten
 • Moderne lesmethodes voor rekenen, taal en zaakvakken
 • Modern ICT-systeem met de nieuwste digitale middelen
 • Chromebook voor leerlingen
 • Aandacht voor expressievakken en kunstzinnige vorming
 • Groot schoolplein met uitdagende speelactiviteiten
 • Natuur- en educatief speelveld naast de school
 • Samenwerking met de Rabot, een school voor speciaal onderwijs
 • Groepsdoorbroken activiteiten, waarbij jonge en oudere kinderen uit verschillende groepen bij elkaar zitten. De oudere kinderen begeleiden de jongere. Op deze ongedwongen manier leren de kinderen uit verschillende groepen elkaar kennen. Ze leren verschillen van elkaar waarderen en kinderen leren ervan dat ze elkaar nodig hebben en onderling steun kunnen geven. Voorbeelden: de fruitkring bij de start van elk schooljaar, het schoolontbijt, de paasmaaltijd, toneelkringen, adventsvieringen en sportdagen.
 • Samenwerking met De Rabot. Op deze “overbuurschool” zitten kinderen met diverse verstandelijke of gedragsmatige beperkingen. We proberen met groepen kinderen een uitwisseling te laten plaatsvinden bij activiteiten. Dit kan variëren van samen buiten spelen tot een activiteit in de groep. Op deze manier leren we onze kinderen om te gaan met kinderen die bepaalde beperkingen hebben.
 • Het schoolkamp in Bladel is al vele jaren het hoogtepunt in groep 7 en groep 8. Tijdens dit schoolkamp zijn er veel leer- en ontwikkelingsmomenten: les krijgen op de leszolder van de boerderij; activiteiten gericht op natuur, techniek en cultuur; huishoudelijke taken; dierenverzorging; bevordering van zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking en zelfredzaamheid. Vaak komen verrassende talenten van kinderen naar boven. Het schoolkamp is een belangrijk en leuk onderdeel van het schoolleven en onderdeel van het onderwijsprogramma. Er wordt dan ook geen bijdrage aan de ouders gevraagd.

Op onze school…

aandacht voor de wereld

… hebben we aandacht voor de wereld om ons heen.

uniek en eigen

… is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten.

respecteren

… gaan we op een respectvolle manier met elkaar om.

multicultureel

… leren we vanuit een christelijke achtergrond over verschillende religies en de multiculturele samenleving.

bewegen en sportief

… vinden we samen bewegen en sportief gedrag belangrijk.

thuis voelen

… voelen we ons thuis omdat we elkaar kennen en iedereen mee mag doen.

samenwerken en helpen

… werken we samen en helpen elkaar.

stevige basis

… krijgen we een stevige basis om door te kunnen groeien.

Identiteit

Onze school is een open christelijke school, gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag. Er is ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan. In navolging van Albert Schweitzer hebben we eerbied voor het leven. Tijdens de godsdienstige vorming maken onze leerlingen kennis met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze school werkt. Deze zijn gebaseerd op de christelijke waarden en normen. Het vieren van christelijke feestdagen krijgt op onze school veel aandacht. We gebruiken hiervoor de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Met deze methode worden zowel de belevingswereld van het kind in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving als de wereld van de Bijbel bij elkaar gebracht. Deze Bijbelverhalen geven aan hoe we met elkaar moeten omgaan, hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we elkaar moeten blijven waarderen. Op deze manier willen we de kinderen iets meegeven wat waardevol is voor hun verdere leven.

Pedagogisch klimaat

Bij ons op school zorgen de leerkrachten ervoor dat leerlingen elkaar accepteren zoals ze zijn, elk met zijn of haar eigen achtergrond, uiterlijk en capaciteiten. Waar zoveel verschillende kinderen elkaar ontmoeten, vinden wij het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. De school is een plaats waar iedereen zich veilig en gewaardeerd moet kunnen voelen. Daarom hebben we met elkaar schoolregels opgesteld die in iedere groep aanwezig zijn. Door middel van deze regels en een open houding streven we naar een prettige, rustige sfeer en een optimale aandacht voor individuele behoeftes van leerlingen.

We zien dit als een voorwaarde voor goed onderwijs en realiseren ons dat wij daarin een voorbeeldrol hebben. Tegelijkertijd verwachten we van onze leerlingen dat zij oog hebben voor elkaar en hun omgeving.

Missie en uitgangspunten

Kinderen, leerkrachten en ouders zijn gelukkig allemaal heel verschillend en leren niet allemaal op dezelfde manier. In onze school is er nadrukkelijk ruimte voor die verschillen in onze manier van lesgeven en omgaan met elkaar. De leerstof wordt dan ook op verschillende manieren aangeboden: via beelden, tekst, doe-activiteiten en via vormen van coöperatief leren. De school moet een vertrouwde omgeving zijn en als prettig worden ervaren. Onze visie is: ieder kind is uniek.

Alle leerlingen, ouders en leerkrachten maken deel uit van onze Albert Schweitzerschool waarbij de relatie tussen kinderen onderling en kinderen en leraren gebaseerd is op respect en vertrouwen. Leerlingen, leerkrachten en ouders zetten zich in om er een fijne en goede school van te maken, waar iedereen met veel plezier werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen op het gebied van kennis alsook op creatief en sociaal-emotioneel gebied.

Om daadwerkelijk rekening te kunnen houden met onderlinge verschillen streeft de school ernaar zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Dit omdat sommige kinderen belemmeringen ondervinden of juist meer aankunnen dan de basisstof. De leerlingenzorg betreft ook de zorg voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig hebben. Wij vinden dat aan kinderen eisen mogen worden gesteld en dat de school de plicht heeft om te proberen datgene uit een kind te halen wat het aan mogelijkheden en talenten in zich heeft.

Wilt u de complete schoolgids lezen?

Bel of mail naar de Albert Schweitzerschool:

0316 223286
info@albertschweitzer.nl

Of klik door naar de digitale schoolgids.

Heeft u vragen…

Heeft u zorgen over uw kind…

Heeft u een kritische noot of compliment…

…stel ze gerust

…maak ons deelgenoot

…vertel het ons