Methode & materiaal

Methode en materiaal

De Albert Schweitzerschool heeft een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden dat:

 • voldoet aan de kerndoelen;
 • in overeenstemming is met de referentieniveaus;
 • in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen;
 • in doorgaande lijn aangeboden wordt tot en met groep acht, dat wil zeggen dat de methoden op elkaar aansluiten;
 • geschikt is om af te stemmen in verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en vaardigheden de leerlingen op een bepaald moment moeten beheersen.

Binnen de kleutergroepen nemen spelen en spelend leren een belangrijke plaats in. We werken met gecombineerde groepen om verschillende redenen. Het belangrijkste vinden we dat de kinderen door het niveau- en leeftijdsverschil als vanzelf van elkaar leren. De kinderen worden gestimuleerd in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook leren ze dat het vanzelfsprekend is dat je elkaar helpt. Het is voor het welbevinden van de kinderen prettig om eerst een poosje jongste en later oudste leerling te zijn in de groep.

De verschillende vakgebieden worden vaak in samenhang en met doorgaande leerlijnen aangeboden n.a.v. thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Naast jaarlijks terugkerende thema’s, zoals feesten en seizoenen, worden er wisselende wereldverkennende en fantasieonderwerpen centraal gesteld in interactieve gesprekken, spel, beweging en expressie. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. We hebben dan ook een rijk aanbod aan verschillende ontwikkelingsmaterialen.

Wij werken o.a. met de methode Kleuterplein2. Deze methode is opgebouwd uit 16 thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Hiermee worden alle tussendoelen die zijn opgesteld voor kleuters, aangeboden.

De kerndoelen komen aan bod in de volgende vakgebieden:

 • Mondelinge taalvaardigheid zorgt ervoor dat kinderen effectief en sociaal met elkaar communiceren. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, hoe ze zich goed kunnen uitdrukken, ze leren om presentaties te houden en om met argumenten te reageren in een discussie.
 • Schrijfvaardigheid is een basisvaardigheid om te kunnen functioneren en communiceren in het dagelijks leven. Kinderen leren bijvoorbeeld de spelling of een tekst te schrijven met een bepaald doel (informeren, overtuigen).
 • Leesvaardigheid is eveneens een basisvaardigheid in onze maatschappij. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om begrijpend lezen en woordenschat.
 • Begrippenlijst en taalverzorging omvat een aanvullende vaardigheid bij schrijven en spreken: de taal correct toepassen. Behalve dat kinderen weten wat begrippen als komma en lettergreep betekenen, leren zij bijvoorbeeld ook spelling en om correct te formuleren.

We gebruiken de volgende methoden:

 • Kleuterplein2
 • Logo3000
 • Lijn 3
 • Taaljacht
 • Station Zuid
 • Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Blits (studievaardigheden)
 • Schrijfdans
 • Klinkers

De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. Ook leren zij in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij leren zich uit te drukken in die taal. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. Daarnaast leren zij om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

We gebruiken de volgende methoden:

 • Kleuterplein2 (kleuters)
 • Join in (groep 5 t/m 8)

Het gaat hierbij om getallen, meten en meetkunde, verbanden en om verhoudingen. De kinderen leren basisbewerkingen te maken (zoals optellen), maar ook over vlakke en ruimtelijke figuren en om deze te plaatsen (zoals ‘tegenover’), om de schaal van een plattegrond te lezen of om tabellen te begrijpen.

Verwerking van opdrachten voor het vak rekenen doen leerlingen vanaf groep 5 op hun Snappet-tablet.

We gebruiken de volgende methoden:

 • Kleuterplein2
 • Wereld in getallen 4
 • Eenmaal andermaal
 • Tellers en noemers
 • Met sprongen vooruit
 • Blits

Kinderen leren in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed aanbod van bewegingsactiviteiten. Het omvat motorische aspecten maar ook sociale vaardigheden.

We gebruiken de volgende methoden:

 • Kleuterplein2
 • Nijntje beweegfeest
 • Vakleerkracht gymnastiek voor groep 1 t/m 8
 • Zwemles voor groep 3 en 4
 • Speelplein-activiteiten, pauzespellen

Hieronder wordt begrepen: Mens en samenleving, Natuur en techniek, Ruimte en Tijd. Kinderen oriënteren zich op zichzelf, op hun omgeving, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Deze onderdelen komen bijvoorbeeld aan bod tijdens geschiedenis of aardrijkskunde.

We gebruiken de volgende methoden:

Mens en samenleving

 • Verkeer
 • Kleuterplein2
 • Let’s go (groep 3 en 4)
 • Op voeten en fietsen (groep 5 en 6)
 • Jeugdverkeerskrant (groep 7)
 • Verkeersexamen theorie en praktijk op de fiets (groep 7)

Sociale redzaamheid

 • Bino en zijn sociale talenten (groep 1-2)
 • Kinderen en hun sociale talenten
 • KiVa anti-pestprogramma

Godsdienstige vorming

 • Trefwoord
 • Wereldtijdschrift SamSam

Natuur en Techniek

 • Kleuterplein2
 • Lijn 3
 • Faqta
 • Technoplaza, het technieklokaal van het Liemers College, wordt vier keer per jaar bezocht door de groepen 7 en 8. Van te voren krijgen de kinderen opdrachten die ze voorbereiden.

Tijd (geschiedenis)

 • Kleuterplein2
 • Lijn 3
 • Faqta

Ruimte (aardrijkskunde)

 • Kleuterplein2
 • Faqta

Studievaardigheden

 • Blits (groep 5 t/m 8)

Kinderen maken kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld.

Handvaardigheid en tekenen worden in de groepen aangeboden. Er wordt ook gewerkt met een groepsdoorbroken circuit. Hierin worden allerlei creatieve technieken aangeboden. Het circuit wordt opgezet en begeleid door onze Didamse kunstenares Ineke van Geemen.

Geregeld is er toneel / drama. Kinderen oefenen toneelstukjes (toneel, zang en dans) en presenteren dit op het toneel op het Binnenplein. Er zijn diverse groepen aan elkaar gekoppeld die tijdens het toneel samen komen en met elkaar kijken naar de optredens.

In het kunst en cultuuraanbod maken de kinderen kennis met foto/film, dans en drama, cultureel erfgoed, literatuur en muziek. Daarnaast brengen de kinderen een bezoek aan bijvoorbeeld Kasteel Huis Bergh, het Openluchtmuseum in Arnhem, de Hanzestad Doesburg, Museum Markt 12 in Aalten, het Bakkerijmuseum in Luyksgestel, het Streekmuseum in Eersel en de Abdij in Postel (B).

Muziek hoort bij het normale lesprogramma. Voor muziek gebruiken we de methode 123Zing. Bovendien hebben we voor alle groepen een vakleerkracht muziek van het Musiater. De lessen zijn inhoudelijk variërend voor alle groepen.