Welkom in groep 8!

Wij zijn groep 8 en we zitten met 26 kinderen in de groep. De hele week hebben we meester Erik.

Rekenen
Een greep uit de doelen waar we de komende tijd mee aan het werk gaan:
Rekenen met getallen tot miljard, breuken vermenigvuldigen, breuken vereenvoudigen, afronden op decimalen, cijferen vermenigvuldigen, staartdelingen, prijsverhogingen in procenten uitrekenen, inhoud uitrekenen, helen uit een breuk halen, breuken gelijknamig maken, gewichten omzetten van kg naar gram, rekenen met de rekenmachine.

 

Begrijpend lezen
Voordat we een tekst gaan lezen gaan we voorspellen waar de tekst overgaat aan de hand van de titel, de tussenkopjes en eventuele plaatjes. Daarna bedenken we wat we al weten van het onderwerp. Hierna gaan we vragen stellen waar we graag antwoord op zouden willen hebben.
Tijdens het lezen zoeken we naar moeilijke woorden in een tekst. Daarnaast zoeken we elke tekst naar verwijswoorden en signaalwoorden. Weten waar een woord naar verwijst is cruciaal om teksten te begrijpen. Door signaalwoorden te herkennen en door te weten welke signaal deze woorden in een tekst geven, is het eenvoudiger om verbanden in een tekst te ontdekken. Enkele voorbeelden zijn; oorzaak, gevolg, tegenstelling, voorwaarde, conclusie.
Uiteraard proberen we ook antwoorden te vinden op de vragen die we vooraf hebben gesteld.

 

Taal
Elke hoofdstuk kent themawoorden die het gehele hoofdstuk terugkomen en aan het einde van een aantal weken getoetst worden.
Daarnaast staan de komende periode de volgende zaken centraal; het vinden van inhoudswoorden ( werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord), correct gebruiken van interpunctie, vaste voorzetsels gebruiken, functiewoorden vinden (lidwoord, voornaamwoord, voorzetsel, voegwoord, samengestelde zinnen herkennen, hoofdletters correct gebruiken).

Spelling
Spellingcategorieën als; samenstellingen met een koppelteken, woorden met een trema, woorden met ‘s, woorden met –iaal, -ieel en –ueel, meervouden op –iken, -iten, -eten en -esen, woorden met een lange klank aan het einde van een klankgroep.
Tijdens werkwoordspelling richten we ons op het zoeken naar het voltooid deelwoord en hier een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van maken, hele werkwoorden in een zin gebruiken, het maken van een tegenwoordig deelwoord.

 

Engelse taal
Bij Engels leren we de gebiedende wijs in het Engels(Stand up!, don’t laugh!), bevestigingen en ontkenningen (can/can’t), suggesties geven ( Let’s, we can …, )

Zaakvakken
Geschiedenis richt zich op de vanaf hoofdstuk 3 op de Eerste Wereldoorlog, de oorzaken en gevolgen hiervan en daarbij gaan we over op de Tweede Wereldoorlog. In hoofdstuk 4 zoomen we in op het leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aardrijkskunde gaat in hoofdstuk 3 verder met het verkennen van planeet Aarde. We kijken maar de wereldkaart, ontdekken de plek van onze planeet in ons zonnestelsel en leren dat de aarde uit platen bestaat die nog steeds bewegen. Hoofdstuk 4 richt zich op Afrika, het verschil tussen de landen boven en onder de Sahara en de verschillende burgeroorlogen.
Natuur & Techniek wisselt elke hoofdstuk tussen natuur en techniek. In hoofdstuk 2 kijken we naar fossiele brandstoffen, het broeikaseffect, duurzame energie en energiezuinig leven. Het volgende hoofdstuk gaat over voorplanting bij dieren, mensen en planten.

 

Gymnastiek en bewegen
De vakdocent wisselt spel en toestellen af waarbij de kinderen moeten samenwerken, leren omgaan met winst en verlies. Ook angsten kunnen worden overwonnen door soms iets extra’s te proberen. Elke week krijgen 2 leerlingen de opdrachten om de warming-up te verzorgen.

Sociale vaardigheden
In groep 8 richten we ons veel op samenwerken, het gebruik van social media, en groepsdruk.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Belangstelling tonen, boeken lezen, oefenen en herhalen van bijv. tafels, samen een huiswerkopdracht maken, doorspreken van de schooldag.
De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen.

 

 

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

Rekenen
Een greep uit de doelen waar we de komende tijd mee aan het werk gaan:
Rekenen met miljoenen en miljarden, lengtematen, ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, breuken vermenigvuldigen, oppervlaktematen omrekenen, staafdiagrammen aflezen, rekenen met procenten, inhoudsmaten uitrekenen, gemiddelden berekenen.
U kunt met uw kind vanaf huis inloggen op Snappet om verschillende leerdoelen op het eigen niveau te oefenen. De inlogcodes en het stappenplan hiervoor heeft uw kind meegekregen.

Begrijpend lezen: het zoeken van moeilijke woorden in een tekst. Daarnaast zoeken we in elke tekst naar verwijswoorden en signaalwoorden. Weten waar een woord naar verwijst is cruciaal om teksten te begrijpen. Door signaalwoorden te herkennen en door te weten welke signaal deze woorden in een tekst geven, is het eenvoudiger om verbanden in een tekst te ontdekken. Enkele voorbeelden zijn: oorzaak, gevolg, tegenstelling, voorwaarde, conclusie.
Technisch lezen: in groep 8 staat steeds het vloeiend lezen en het lezen met de juiste intonatie centraal. Ook het bevorderen van leesplezier krijgt de aandacht.

Taal: elk hoofdstuk kent themawoorden die het gehele hoofdstuk terugkomen en aan het einde van een aantal weken getoetst worden. Daarnaast staan de komende periode de volgende zaken centraal: van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord maken, voeren van een betoog, juiste leestekens hanteren bij de directe reden, zoeken van persoonsvorm, onderwerp en bepalingen, contaminaties herkennen.
In de eerste periode komen spellingcategorieën aan bod als: woorden met een -c, Engelse/Franse leenwoorden en woorden met een -y.
Tijdens werkwoordspelling richten we ons op het zoeken naar het voltooid deelwoord en maken we hier een bijvoeglijk voltooid deelwoord van.
Met schrijven mogen de kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen. Hierbij kan gekozen worden uit lopend schrift of blokschrift.

Bij Engels richten we ons op de juiste uitspraak van Engelse woorden. Daarnaast leren de kinderen voorwerpen benoemen, vertellen wat iemand wel/niet heeft (has got/hasn’t got) en bespreken we enkele kleuren.

Geschiedenis richt zich op de periode vanaf de Industriële Revolutie in Nederland. We zoomen in op het leven van de normale arbeider, hoe dit leven veranderde. In het tweede hoofdstuk gaan we verder met Koning Willem I, II en III.
Aardrijkskunde richt zich eerst op de Verenigde Staten en de buurlanden. We leren enkele Indianenstammen kennen, ontdekken hoe de kolonisten de Nieuwe Wereld ontdekten. We kijken naar de grote verschillen tussen arm en rijk in dit deel van de wereld.
Natuur en Techniek wisselt elke hoofdstuk tussen natuur en techniek. We beginnen met het kijken naar het natuurlijk evenwicht in de natuur. Hoe de natuur in staat is om een goed evenwicht te bereiken en wat er gebeurt als dit evenwicht ernstig verstoord raakt.

Tijdens de tekenlessen komen de juiste stappen van diepte en perspectief tekenen aan bod. Ook het juist gebruiken van verschillende materialen zoals potlood, kleurpotlood, stiften en wasco komen voorbij.
Met muziek richten we ons vooral op het houden van de maat en het samen zingen.
Tijdens toneel bedenken de leerlingen zelf een toneeltje, een dansje, een gedichtje of iets anders. Deze worden met verschillende klassen in de school vanuit een bepaald thema opgevoerd.

Onze gymnastiek-vakdocent Yvonne wisselt spel en toestellen af waarbij de kinderen moeten samenwerken, leren omgaan met winst en verlies. Ook angsten kunnen worden overwonnen door soms iets extra’s te proberen.
In groep 8 richten we ons veel op samenwerken, het gebruik van social media en groepsdruk.