Groep 4-5

Welkom in groep 4-5!

Wij zijn groep 4-5. Wij zitten met 24 kinderen in de klas en wij hebben de hele week juf Astrid.

Wat leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie?

 

 

Rekenen
In groep 4 zijn we begonnen met de tafels. We hebben de tafel van 1,2 en 10 al geoefend. De komende weken mogen de kinderen deze komen opzeggen. De tafel van 5 komt er ook al gauw aan. Begin december zal de tafel van 3 er ook bij komen.
We zijn ook druk bezig met het structureren. Het opbouwen van de getallen in tientallen en eenheden. We leren getallen als 50 splitsen. Aan het einde van blok 3 beginnen we met aftrekken over het tiental op de lege getallenlijn. Denk dan aan sommetjes als 32 – 4.

In groep 5 zijn we verder aan het oefenen met de tafel van 6 en 7. De komende weken mogen de kinderen deze komen opzeggen.
We oefenen de digitale tijden, plus- en minsommen tot 1000 en oefenen met het aflezen van de kalender en grafieken.

 

Spelling
In groep 4 gaan we het in thema 3 hebben over woorden met een -ng en een -nk, woorden met ei en ij, woorden met eer, oor en eur. In thema 4 bieden we woorden met aai, ooi en oei aan, woorden met een –d op het eind en woorden die beginnen met be-, ge-, of ver-.

In groep 5 oefenen we woorden met ei/ ij, woorden met be-, ge-, ver-, woorden met -ig en -lijk. Ook komen de woorden met een -d aan het eind, woorden met een open lettergreep en woorden met de klinkerverdubbelaar weer veel aan bod.

 

Schrijven
Na het herhalen van letters en bindingen tussen letters zijn we in groep 4 inmiddels begonnen met het aanleren van de hoofdletters. Inmiddels zijn deze hoofdletters al aangeleerd: N, M, V, W, I, J, H, J en K. De letters volgen elkaar nu in rap tempo op, want de komende periode leren we de U, IJ, Y, Z, T, F en P.

In groep 5 herhalen we de hoofdletters en oefenen we om zonder hulplijntje te schrijven. Dat is best even wennen!

 

Technisch en begrijpend lezen
In groep 4 en 5 besteden we veel aandacht aan technisch lezen. Dit doen we door middel van onze methode Station Zuid, maar ook op andere manieren. Zo gaan we deze periode weer starten met het leescircuit in groep 4. De kinderen lezen dan in kleine groepjes op veel verschillende manieren. Zo kunnen ze stripboeken lezen, luisterboeken lezen op de laptop, een prentenboek lezen en voorbereiden om ook echt aan de kleuters te mogen voorlezen, vreemde zaken, toneellezen, tijgerlezen, mini informatie boekjes lezen.

In groep 5 wisselen we het stillezen af met andere leesvormen. We oefenen hard met het begrijpend lezen. Elke week staat hierbij een andere strategie centraal bij een tekst met een actueel onderwerp.

 

Wereldoriëntatie
Terwijl groep 4 leescircuit leest of met groep 8 aan het duo lezen is of naar zwemmen is, doen we in groep 5 wereldoriëntatie. Met geschiedenis hebben we het over het thema jagers en verzamelaars, met natuur en techniek over planten en diersoorten en met aardrijkskunde of kaartlezen met een legenda en een schaal.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Taal: elke start van het nieuwe thema krijgt u via uw kind informatie mee met de spellingsregels die op dat moment centraal staan.
De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen.
Rekenen: zodra er een nieuwe tafel aangeleerd wordt, krijgt uw kind deze op een A-4tje mee naar huis om samen te oefenen.
Ook het lezen is heel erg belangrijk, bijv. samen een boekje lezen en erover praten. Fijn als u dat thuis ook met regelmaat zou kunnen doen.

 

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

Groep 4

We laten u nu weten over waar we de komende periode in de groepen 4 aan gaan werken.
We beginnen met rekenen. Op het gebied van rekenen gaan de kinderen in groep 4 de tafels leren. Maar voordat we hieraan gaan beginnen, gaan we eerst nog verder oefenen met het verkennen van de getallen tot en met 100, het optellen en aftrekken tot 20, en ook rekenen met geld en klokkijken komen aan bod.

We lezen elke dag zoals ‘stil lezen’, klassikaal lezen, duo lezen, maar we volgen ook de methodes. Onze technisch leesmethode heet Station Zuid, daarmee werken alle kinderen op hun eigen sterrenniveau. Voor begrijpend lezen hebben we Nieuwsbegrip. Elke week is er een nieuwe actuele tekst. In het begin van groep 4 zetten we voornamelijk nog in op het technisch lezen, en het begrijpend lezen komt iets later aan bod.
Regelmatig mogen de kinderen een boek lenen uit onze eigen schoolbibliotheek.

Op het gebied van taal en spelling in groep 4 leren we vanaf het begin al over zelfstandige naamwoorden en lidwoorden. Met spelling gaan we alle categorieën bekijken en spellingsregels leren. We beginnen in thema 1 met woorden als ‘klap, tent en plant’ (woorden met een dubbele medeklinker) en woorden als ‘wolk en berg’ (soms hoor je hier een ‘u’, maar je schrijft hem niet).
Met schrijven leren we de hoofdletters. Maar we beginnen eerst met een stukje herhalen en de schrijfletters op de juiste manier aan elkaar verbinden.

In groep 4 krijgen de kinderen 4 muziekles krijgen van een vakleerkracht. Juf Atie komt (bijna) het hele jaar op woensdag muziekles geven aan de kinderen. Ze krijgen hier ook allemaal een eigen blokfluit voor en aan het einde van het jaar zullen ze voor u optreden!

We gymmen op vrijdag, ook met een vakleerkracht. We gymmen samen met de kinderen van groep 4/5 en hebben genoeg tijd om te bewegen.

Op maandag mogen we naar het zwembad toe, daar krijgen we zwemles en is er zelfs de mogelijkheid om diploma’s te halen onder het schoolzwemmen.

Verder knutselen en tekenen we natuurlijk ook in de klas.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Taal: elke start van het nieuwe thema krijgt u via uw kind informatie mee met de spellingsregels die op dat moment centraal staan.
De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen.
Rekenen: zodra er een nieuwe tafel aangeleerd wordt, krijgt uw kind deze op een A-4tje mee naar huis om samen te oefenen.
Ook het lezen is heel erg belangrijk, bijv. samen een boekje lezen en erover praten. Fijn als u dat thuis ook met regelmaat zou kunnen doen.
Mocht u meer willen weten over thuis oefenen, spreek ons dan even aan!

Groep 5

We zijn met rekenen gestart met het herhalen van de tafels 1 t/m 5 en 10, en we starten met de tafel van 6. Daarna komen de deelsommen aan bod. We zijn ook bezig met het automatiseren onder de 100 met verschillende oplossingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld de getallenlijn.
Het klokkijken wordt herhaald met de hele uren, halve uren en kwartieren. We starten daarna met 5 of 10 minuten over en voor het hele en halve uur.
Tijdens de projecttaken wordt het lezen van grafieken geoefend. Ook leren de kinderen over inhoudsmaten en gewichten en rekenen we met geld.
Het rekenen wordt verwerkt op de Snappet-tablet. Het voordeel is dat kinderen leerstof krijgen aangeboden op hun eigen niveau.

Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. De actuele onderwerpen sluiten vaak aan bij het Jeugdjournaal. Er staat er een strategie centraal die in de betreffende les wordt getraind. Het is belangrijk dat kinderen leren om secuur te lezen. Strategieën zijn: voorspellen, verbanden, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden en vragen stellen over de tekst.

Het technisch lezen oefenen we met Station Zuid en hiermee werken kinderen in hun eigen sterrenniveau. Daarnaast lezen kinderen in boeken uit onze eigen bibliotheek. Meters lezen is belangrijk. En de boekbespreking is een onderdeel waar we mee starten.

Taal werkt volgens een thema waarin woordenschat aan bod komt en er wordt aandacht besteed aan bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Ook de persoonsvorm en het onderwerp komen aan bod. Het alfabet wordt herhaald. Het verschil tussen enkelvoud en meervoud wordt uitgelegd. Tot slot komen er verkleinwoorden en tegenstellingen aan de orde.

Met spelling zijn we gestart met het instapdictee. De volgende spellingscategorieën komen aan bod: ng/nk, eer / oor / eur, aai / ooi / oei. Daarna eeuw / ieuw / uw, ch / cht en ei.
De woorden worden tijdens de lessen in een schrift geschreven, maar ook op de Snappet-tablet getypt. De betreffende woorden staan vijf seconden in beeld en daarna moeten de kinderen het woord foutloos typen. Veel herhalen is belangrijk.

Tijdens het schrijfonderwijs oefenen we diverse letters in ons schoolhandschrift. We letten op een goede schrijfhouding zodat er netjes geschreven kan worden.

Nieuw voor de kinderen in groep vijf zijn de zaakvakken.
Tijdens geschiedenis beginnen we met de tijdwijzers: van kalenders, klokken tot seizoenen. Daarna komen rendierjagers.

Met natuur en techniek gaat het over de volgende thema’s: planten en dieren, en apparaten.

Aardrijkskunde begint met kaartlezen, plattegronden, schaalstokjes, legenda’s en kaartvakken.

Verder knutselen en tekenen we regelmatig.

We gymmen op woensdag en de kinderen krijgen dan les van vakleerkracht Yvonne.

Voor muziek maken we gebruik van 1-2-3-Zing en de kinderen leren o.a. ritmes klappen.

Met de lessen van KiVa leren de kinderen elkaar nog beter kennen en we leren om goed met elkaar om te gaan.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Lezen is heel belangrijk, bijv. samen lezen en erover praten.
Boekbespreking: de kinderen hebben inmiddels het rooster meegekregen, dan weten ze wanneer ze aan de beurt zijn om een boek te bespreken. Ook staat er uitgelegd wat de bedoeling is.
Bij elk thema hoort een woordpakket, en het zou fijn zijn als u dit thuis met uw kind wilt oefenen.
De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen.
Daarnaast kunt u met uw kind de tafels van 6, 7, 8, 9 oefenen, en samen klokkijken