Groep 2-3

Welkom in groep 2 en 3!

Wij zijn groep 2-3 en er zitten 20 kinderen in de groep. Maandag t/m donderdag hebben we juf Lies en op vrijdag juf Marike.

Wat leren en spelen wij in groep 2-3 van de herfst- tot de kerstvakantie?

Thema’s
Na de herfstvakantie zijn we weer volop aan de gang. We werken nog even over de herfst, en natuurlijk over de pizzeria. Bij de herfst staat de letter W van wind centraal.
In week 45 beginnen we met het thema vervoer. De letter Z komt dan in de letterkast. De kinderen mogen van alles meenemen wat met een Z begint.

 

De kinderen van groep 2 zijn de komende weken bij de rekenactiviteiten bezig met de volgende begrippen: meer, minder, evenveel, 1 of 2 erbij en 1 of 2 eraf. Ook het verkort tellen komt veel aan bod. Iedere dag hebben we een rekenmomentje. Wij gebruiken voor deze activiteiten de methode ‘Met Sprongen Vooruit’.
Allerlei rekenbegrippen worden op een speelse manier aangeboden.

De woordenschat wordt verder uitgebreid. Veel taalactiviteiten worden nu ook weer samen met de kinderen van groep 3 gedaan. Er zijn weinig taalactiviteiten die we als aparte groep doen. De activiteiten worden natuurlijk wel op het niveau van de kinderen zelf aangeboden.

 

 

Iedere dinsdag is er Boekenpret en dan mag één van de kinderen een boek ‘voorlezen’. Ze vertellen dan wat ze op de illustraties zien en sommigen maken hier al een echt verhaaltje van.
Twee keer per week besteden we ook extra aandacht aan de fijne motoriek. Hierbij kunt u denken aan het werken met kleine kralen, borduren en schrijfpatronen schrijven.
De kinderen schrijven nu ook vaak zelf hun naam op werkjes. Wij schrijven in leesletters en bieden geen hoofdletters aan.
Verder werken we met beide groepen tegelijkertijd aan muziek, gym, verkeer, ontwikkeling sociale vaardigheden en wereldoriëntatie.

 

Voor groep 3 zijn er natuurlijk ook andere activiteiten die hieronder genoemd worden.

Taal/lezen
Deze week beginnen we aan het vierde thema ‘op wielen’ en daarna komt thema 5 ‘mijn lijf’. De nieuwe letters zijn: w, g, eu, f, au, ij, v, ui, sch, uu en z. De nieuwe letters worden op de bekende manier aangeleerd. Hiermee kunnen er weer nieuwe woorden gemaakt en gelezen worden waardoor het lezen en de spelling verder wordt ontwikkeld.

 

Spelling
Het hakken en plakken van de mkm-woorden (zoals kat, poes, reis) wordt uitgebreid naar mmkm-, mkmm-, mmkmm-woorden, bijvoorbeeld stap, paars, kromt (m = medeklinker en k = klinker).

 

Rekenen
We leren tellen t/m 80, tientallen benoemen t/m 100, buurgetallen benoemen t/m 50. We gaan dubbelen en splitsen t/m 10, dit hoort ook bij automatiseren. Dubbelen werkt als volgt: 4 = 2+2 en 8= 4+4. Splitsen doen we zo: 10 kan gesplitst worden in 10/0, 9/1, 8/2, 7/3, 6/4,5/5, 4/6, 3/7, 2/8, 9/1, 10/0. We gebruiken hiervoor verliefde harten, eierdozen en splitspalen. Er wordt gevarieerd met bijvoorbeeld: er zitten 10 eieren in een doos maar je ziet er 6… hoeveel zie je er niet?
In de projecttaak leren we de hele uren, we gaan rekenen met geld (munten van 5, 2, en 1 eurocent) en gaan we een plattegrond lezen.

 

Verkeer
We leren hoe we veilig moeten fietsen, hoe we ons moeten gedragen op de fiets en waar we veilig kunnen spelen.

 

Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we aan een overkoepelend thema in hoeken, dat doen we twee keer twintig minuten. Het thema op dit moment is ‘de pizzeria’. Dit thematisch spelend leren is om de overgang van groep 2 naar groep 3 natuurlijker te laten verlopen, maar tegelijkertijd doen de kinderen ook ervaring op met allerlei dingen uit de ‘grote mensen-wereld’. Deze ervaring en beleving maakt het onthouden van de lesstof makkelijker.
Ons volgende thema is ‘het ziekenhuis’. De kinderen weten dit nog niet en dat willen we graag zo houden. Maar we willen u alvast vragen om mee te sparen en te denken voor materialen die hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld: medicijndoosjes, kleding, verband, potjes, enz.

Bovenstaande vakken zijn de belangrijkste vakken in groep 3 en komen elke dag aanbod. Maar we doen natuurlijk nog veel meer: gymnastiek twee keer in de week, elke week zwemmen, expressie, tekenen, drama/toneel, muziek, trefwoord, KiVa, spelen en sociale vaardigheden.

 

Groep23-schorten

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Vlot en goed leren lezen aan het begin van de basisschool is belangrijk omdat bij veel vakken teksten een belangrijke rol spelen. Het boek heeft concurrentie van nieuwere media zoals televisie en (spel)computer, maar ook hier is goed kunnen lezen onmisbaar. U kunt veel doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren. Hieronder enkele tips.

– Begin zo vroeg als kan met voorlezen. Uit onderzoek op het gebied van lezen blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te leren lezen.
– Blijf zo lang als kan voorlezen. Ook kinderen die goed kunnen lezen vinden het fijn om voorgelezen te worden. U oefent hiermee de luistervaardigheden en de woordenschat.
– Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind.
– Lees met vaste regelmaat. Beter iedere dag tien minuten dan één keer per week een uur.
– Stel vragen en praat verder. Wanneer een kind zijn ervaringen met een boek kan delen, leidt dit vaak tot nieuwe ideeën, een beter begrip van het boek en een groter leesplezier.

 

Wat spelen en leren wij tot de herfstvakantie in groep 2?

Thema’s
In de periode van de zomer tot de herfstvakantie werken wij aan de volgende thema’s: ‘Een nieuw schooljaar’ en ‘Vriendschap / familie’.
Tussen deze thema’s door hebben wij een thema vrije week.

Taalontwikkeling en rekenontwikkeling
De kringactiviteiten komen o.a. uit de methode Kleuterplein, waarin alle domeinen van het kleuteronderwijs voorbij komen: van rekenen tot lezen en van beeldende vorming tot muziek. Ook maken we gebruik van de rekenmethode Met Sprongen Vooruit. Dit sluit dan allemaal aan bij ons thema. Hiermee werken we o.a. aan oriëntatie op boeken, klanken, regels in de klas en op school, rangtelwoorden en tijdsvolgorde.
In onze klas staat bij elk thema een letter centraal.
Bij het thema ‘Een nieuw schooljaar’ wordt de letters S (van school) aangeboden.
Tijdens de vrije week hebben we de letter B (van het woord boom) centraal staan.
Tijdens het thema ‘Vriendschap en familie’ komen de letters V (van vriendschap) en de letter F (van familie) voorbij.
De letter heeft tijdens het thema een centrale plek in de klas, namelijk in de lettermuur. De kinderen mogen van thuis spullen meenemen die beginnen met de betreffende letter.

In de kleutergroepen werken we naast Kleuterplein ook met Logo3000. De bijbehorende praatplaten hebben net als de lettermuur een vaste plek in de klas. Logo3000 komt dagelijks aan bod. Met deze methode voor woordenschatontwikkeling krijgen kinderen dagelijks nieuwe basiswoorden aangeboden, wat hen ook helpt bij het leren lezen.

Werkjes
In deze periode starten wij met het planbord. De werkjes zijn themagebonden en sluiten aan op het niveau van het kind.

Gymnastiek
Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen zicht uitleven tijdens de gymles met onze nieuwe vakleerkracht Sven. Uiteraard is de eigen leerkracht ook aanwezig bij de gymles.

Sociale vaardigheden
We werken met de methode ‘KiVa’ over ‘Wie zijn wij’ en met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ over ervaringen delen.
Tijdens deze eerste periode werken we volop aan de groepsvorming en de regels in de klas.

>> Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Een boekje voorlezen en er over praten. Samen praten over het gelezen verhaal/boek stimuleert ook de woordenschat. En samen het boek lezen dat uw kind gekozen heeft met Boekenpret.
Liedjes meezingen van 1-2-3-Zing; u heeft/krijgt hiervoor een inlogcode.

 

Wat spelen en leren wij tot de herfstvakantie in groep 3?

De eerste twee weken hebben we met elkaar kennis gemaakt en besproken hoe we met elkaar willen werken en spelen. We hebben een bouwhoek, leeshoek en huishoek.

In de ochtenden wordt er geleerd en gewerkt en ’s middags wordt er gespeeld en gewerkt in hoeken aan de hand van thema’s. Deze thema’s zijn gelijk voor de groepen 1 t/m 3. Het eerste thema is ‘De nieuwe groep’.
Onderstaand een korte uitleg over de leervakken van groep 3. Wij zien u graag tijdens de inloopochtenden in de laatste week voor de herfstvakantie. U kunt dan zien hoe de kinderen leren en werken in groep 3.

Om te leren lezen gebruiken we in groep 3 de leesmethode Lijn 3. We leren de letters aan door middel van letterfilmpjes op het digibord. We werken aan de hand van thema’s. Elk thema duurt drie weken. De eerste drie thema’s zijn: De nieuwe groep, De boom en Smakelijk eten.
Het eerste thema ‘De nieuwe groep’ staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen.
De volgende letters komen deze periode aan bod: r, i, d, k, aa, n, e, s, b, oo, m, ee, t, a, ie, l, u, o, p, oe, h. Oefenen met de aangeleerde letters doen we o.a. met de letterdoos, het bijbehorende leesboek, het werkboek, het rijtjesboek, het woorddoeboekje met stickers, de woordmaker en de computer.

Spelling is gekoppeld en verweven met taal/lezen van Lijn 3. We schrijven en oefenen in het spellingwerkboek en met de letters die de kinderen hebben geleerd, leren ze woorden schrijven Tot aan de herfstvakantie maken we veel gebruik van de hakkaart. Via de hakkaart leren de kinderen woorden hakken en plakken. Het woord DAAN wordt gehakt in D-AA-N en geplakt als DAAN. Zo leren de kinderen het woord te schrijven zoals je het hoort.
Regelmatig mogen de kinderen een boek lenen uit onze eigen schoolbibliotheek.

Voor rekenen maken we gebruik van de rekenmethode Wereld in Getallen en van de methode Met Sprongen Vooruit. Tot aan de herfstvakantie zetten we vooral in op leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen, getalbeelden, aanvullen tot 10 en splitsingen. We maken gebruik van een werkboek voor zelfstandig werken en van de computer om te oefenen. Op maandag is er een projectles. Dat is een gezamenlijke les die inzet op klok kijken, meten en wegen.

Voor schrijven maken we gebruik van de methode Klinkers. We zijn begonnen met het schrijven van de cijfers en daarna leren we ook de letters schrijven. We leren schrijven in een schrift tussen lijntjes. Ook leren we hoe we hoe we in een goede schrijfhouding moeten zitten, hoe we ons potlood vast moeten houden en hoe we ons schrijfschrift moeten neerleggen. We oefen de letters ook in de lucht, op de tafel, bij elkaar op de rug en in ons oefenschrift. In het schrijfschrift worden de letters afzonderlijk aangeleerd als schrijfletter. Later wordt aangeleerd de schrijfletters te verbinden.

Bovenstaande vakken zijn de belangrijkste vakken in groep 3 en komen elke dag aanbod. Maar we doen natuurlijk nog veel meer: gymnastiek twee keer in de week, elke week zwemmen, expressie, tekenen, drama/toneel, muziek, trefwoord, KiVa, spelen en sociale vaardigheden.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Samen lezen en voorlezen met uw kind.
Liedjes meezingen van 1-2-3-Zing; u heeft hiervoor een inlogcode.