Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden
Het bevorderen van de sociale emotionele vorming en gezond gedrag is er op gericht de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden aan te leren die passen bij henzelf en hun omgeving. De leerlingen leren dat de omstandigheden en opvattingen van mensen wisselend kunnen zijn en we willen de leerlingen leren daar adequaat mee om te gaan. Dit vakgebied staat niet op zichzelf maar heeft raakvlakken met alle vakgebieden en schoolsituaties. Het is dan ook een punt van aandacht voor de leerkrachten door het hele lesprogramma heen. We werken met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’, en bij kleuters tevens ‘Bino en zijn sociale talenten’.

De leerkracht volgt het kind en de groep door twee keer per jaar een sociale competentielijst in te vullen waardoor de sociale vaardigheden van de groep en elke leerling individueel wordt getoetst. Kinderen vanaf groep 6 vullen ook eenmaal per jaar een vragenlijst in. We vinden het belangrijk om te weten hoe leerlingen zelf denken over hun sociale competentie.
De school hanteert een pestprotocol. Vanaf 2014 werken we met KiVa, een succesvol programma dat effectief is bij het
voorkomen en oplossen van pesten.

Het belang van sociale competentie
Het vermogen om zich sociaal competent te gedragen, komt kinderen niet aangewaaid. Het belang van sociaal vaardig gedrag ondervindt elke leerkracht echter dagelijks in de lespraktijk. Naarmate de groep zich sociaal competenter gedraagt, verbetert de sfeer in de groep. Kinderen voelen zich veilig, zijn gemotiveerd en presteren beter. Ook voor de leerkracht levert dit belangrijke ‘winst’ op. Minder ergernis en frustratie, meer tijd voor individuele ondersteuning van leerlingen die dit nodig hebben; kortom een duidelijke win-win-situatie!

Het ontwikkelen van sociale competentie
Om zic
h sociaal competent te kunnen gedragen, hebben kinderen kennis en vaardigheden nodig; al doende ontwikkelen zij een sociaal competente houding.
- Kennis: weten hoe het ‘hoort’.
- Vaardigheden: die kennis in praktijk kunnen brengen.
-
Houding: die kennis en vaardigheden ook in praktijk willen en durven brengen.

Er zijn acht categorieën:


1. Ervaringen delen.
Deelt de leerling met anderen wat hem bezighoudt, zowel de positieve als de negatieve ervaringen? Heeft hij plezier met andere kinderen?
2. Aardig doen.
Benadert de leerling andere leerlingen op een positieve manier en draagt hij zorg voor anderen?
3. Samen spelen en werken.
Kan de leerling met anderen iets tot stand brengen: overleggen, afspraken maken en ideeën inbrengen?
4. Een taak uitvoeren.
Hoe gaat de leerling om met opdrachten? Denk hierbij niet alleen aan schoolse taken, maar ook aan andere taken, zoals de planten water geven, het bord schoonmaken, de klas opruimen en dergelijke.
5. Jezelf presenteren.
Hoe beweegt de leerling zich onder de mensen; hoe gemakkelijk maakt hij zich kenbaar?
6. Een keuze maken.
Gaat de leerling impulsief te werk? Blijft hij bij een beslissing? Hoe gemakkelijk hakt hij een knoop door? In hoeverre beslist de leerling zelf en in hoeverre laat hij zich leiden door anderen?
7. Opkomen voor jezelf.
Hoe gaat de leerling om met weerstand? Kan hij voor zichzelf zorgen? Vraagt hij op tijd om hulp?
8. Omgaan met ruzie.
Kan de leerling een verschil van mening of een belangentegenstelling oplossen, zonder dat het leidt tot een knallende ruzie?

Tips voor thuis
Wat kunt u zelf doen aan sociale competenties?
Geef zelf het goede voorbeeld. Uw kind doet ná wat ú doet!
- Praat regelmatig met uw kind, vraag wat hij meemaakt, wat hij denkt en wat hij voelt. Vertel ook iets over uw dag.
- Luister langer dan u gewend bent. Uw kind moet soms eerst even loskomen voordat hij op de praatstoel zit.
- Let vooral op wat uw kind goed doet en geef daar complimentjes voor.
- Steek wat extra energie in de dingen die uw kind moeilijk vindt. Speel bijvoorbeeld vaker een spelletje Mens erger je niet als uw kind niet tegen zijn verlies kan.
Kortom: samen kunnen we iets doen aan de sociale competentie van uw kind. Want sociale competentie moet je leren. Zowel op school als thuis!Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.