Onze school

Albert Schweitzer (1875-1965)

Onze school is vernoemd naar Albert Schweitzer. Deze naam is bewust gekozen door het toenmalige bestuur omdat deze man een groot weldoener en voorvechter van de vrede was. Hij heeft al zijn talenten ingezet voor de medemens. Zowel mens als dier had zijn sympathie. Albert Schweitzer gaf zijn schitterende carrière in Europa op om dokter in Afrika te worden. Hij is één van de grote persoonlijkheden van de 20e eeuw. Zijn lijfspreuk was dan ook: “Eerbied voor het leven”. Met zijn muzikale talent heeft hij veel concerten gegeven om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis in Lambarene. Dit is een stad aan de enorme Ogooué-rivier in het land Gabon aan de westkust van Afrika. In deze junglegemeenschap heeft hij met primitieve middelen een eenvoudig ziekenhuis opgebouwd. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Het geld heeft hij gebruikt om een dorp te bouwen voor driehonderd melaatsen.

Vanaf 1913 heeft hij in Lambarene gewerkt en is er in 1965 gestorven op 90-jarige leeftijd.
Kindergemeenschap Albert Schweitzer

In september 1966 is de school opgericht en vernoemd naar Albert Schweitzer. Het doel van het bestuur is het in stand houden van de Albert Schweitzerschool. Het bestuur van de Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer bestaat uit (ex-) ouders van de school. Conform de statuten vult het bestuur zichzelf aan. Bij een vacature zoekt het bestuur dan ook actief naar kandidaten. Het bestuur zorgt er onder andere voor dat de mensen die op de Albert Schweitzerschool werken de leerlingen optimaal kunnen begeleiden in het onderwijsleerproces. Het bestuur stelt hiervoor middelen en materialen ter beschikking.

Wij zijn een zogenaamde éénpitter: een bestuur met één school. Dit kenmerkt zich door grote betrokkenheid, autonomie en korte lijnen. Het bestuur vergadert maandelijks, waarbij de directie aanwezig is. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af middels het (financieel) jaarverslag.Schoolgebouw

De school is gelegen aan de Lupinenstraat in de wijk ‘De Hoevert’. Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. Er zijn twee ingangen: de hoofdingang op het grote speelplein aan de voor/zijkant en een zijingang op het kleine speelplein aan de kant van sporthal De Muizenberg. De meeste kinderen komen uit de omliggende wijken.

Het gebouw dateert uit 2013. Naast de klaslokalen zijn er ook enkele kleinere ruimten gecreëerd ten behoeve van de interne begeleider en remedial teacher voor de hulp aan individuele leerlingen.Schoolgrootte

De school heeft elf lokalen en gemiddeld 240 leerlingen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met elf groepen. Er zijn negentien medewerkers in dienst, waarvan de meeste parttimers.Identiteit

Onze school is een open christelijke school, gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag.

Er is ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan. In navolging van Albert Schweitzer hebben we eerbied voor het leven. Alle medewerkers hebben een christelijke achtergrond (protestants-christelijke of rooms-katholiek). Onze “doopnaam” Kindergemeenschap Albert Schweitzer verwoordt precies wat we willen zijn: een basisschool waarin de kinderen centraal staan. En waar we ook omzien naar elkaar.

Tijdens de godsdienstige vorming maken onze leerlingen kennis met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze school werkt. Deze zijn gebaseerd op de christelijke waarden en normen. Het vieren van christelijke feestdagen krijgt op onze school veel aandacht.

We gebruiken hiervoor de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Met deze methode worden zowel de belevingswereld van het kind in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving als de wereld van de Bijbel bij elkaar gebracht. Deze Bijbelverhalen geven aan hoe we met elkaar moeten omgaan, hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we elkaar moeten blijven waarderen. Op deze manier willen we de kinderen iets meegeven wat waardevol is voor hun verdere leven.
Missie en uitgangspunten

Kinderen, leerkrachten en ouders zijn gelukkig allemaal heel verschillend en leren niet allemaal op dezelfde manier. In onze school is er nadrukkelijk ruimte voor die verschillen in onze manier van lesgeven en omgaan met elkaar. De leerstof wordt dan ook op verschillende manieren aangeboden: via beelden, tekst, doe-activiteiten en via vormen van coöperatief leren. De school moet een vertrouwde omgeving zijn en als prettig worden ervaren. Onze visie is: ieder kind is uniek.

Alle leerlingen, ouders en leerkrachten maken deel uit van onze Albert Schweitzerschool waarbij de relatie tussen kinderen onderling en kinderen en leraren gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Leerlingen, leerkrachten en ouders zetten zich in om er een fijne en goede school van te maken, waar iedereen met veel plezier werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen op het gebied van kennis alsook op creatief en sociaal-emotioneel gebied.

Om daadwerkelijk rekening te kunnen houden met onderlinge verschillen streeft de school ernaar zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Dit omdat sommige kinderen belemmeringen ondervinden of juist meer aankunnen dan de basisstof. De leerlingenzorg betreft ook de zorg voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig hebben. Wij vinden dat aan kinde­ren eisen mogen worden gesteld en dat de school de plicht heeft om te pro­beren datgene uit een kind te halen wat het aan mogelijkheden en talen­ten in zich heeft.Pedagogisch klimaat

Bij ons op school zorgen de leerkrachten ervoor dat leerlingen elkaar accepteren zoals ze zijn, elk met zijn of haar eigen achtergrond, uiterlijk en capaciteiten. Waar zoveel verschillende kinderen elkaar ontmoeten, vinden wij het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. De school is een plaats waar iedereen zich veilig en gewaardeerd moet kunnen voelen. Daarom hebben we met elkaar schoolregels opgesteld die in iedere groep aanwezig zijn. Door middel van deze regels en een open houding streven we naar een prettige, rustige sfeer en een optimale aandacht voor individuele behoeftes van leerlingen.

We zien dit als een voorwaarde voor goed onderwijs en realiseren ons dat wij daarin een voorbeeldrol hebben. Tegelijkertijd verwachten we van onze leerlingen dat zij oog hebben voor elkaar en hun omgeving.


Heeft u vragen ....................
    stel ze gerust


Heeft u zorgen over uw kind ....................
    maak ons deelgenoot


Heeft u een kritische noot of een compliment ....................
    vertel het ons


Wilt u de complete schoolgids ontvangen?
Bel of mail naar de Albert Schweitzerschool: 0316 223286 of info(at)albertschweitzer.nl


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.