Medezeggenschapsraad

Waar bedrijven een ondernemingsraad hebben, is er op scholen een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd. Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders gezamenlijk.
De MR streeft er naar de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement en een statuut dat op de school ter inzage ligt. Het doel van de MR is een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs te bereiken in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. De MR vergadert gedurende het schooljaar ongeveer één keer in de zes weken.

Medezeggenschapsraad

Namens het team:
Dhr. Erik de Lange
(voorzitter) 
  Dhr. Michel Heinen  
  Mw. Femke Kersbergen  
Namens de ouders:   Mw. Petra v.d. Borne
  Mw. Marieke Duis
(penningmeester)
  Mw. Mirjam Eysink

Onderwerp die besproken worden:
- overleg met toezichthoudend en uitvoerend bestuur
- passend onderwijs: er is een voorlopige ondersteuningsplanraad gecreëerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de MR en van de scholen in het samenwerkingsverband. Wij werken hierin samen met de andere eenpitters.
- vakantierooster
- KiVa antipestplan
- begronting / jaarrekening
- schoolgids / schoolkalender
- actuele thema'sCopyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.