Kwaliteit

Resultaten van het onderwijs

Visie op ontwikkeling en leren
We sluiten zo dicht mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind door het werken met groepsplannen op drie niveaus of een eigen leerlijn. We realiseren hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces voor elk kind. De ontwikkelingen en leerresultaten worden door de leerkrachten nauwkeurig gevolgd, o.a. door middel van toetsing en observaties. Dit wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.
Het kan echter zijn dat de ontwikkeling niet voldoende verloopt. Hoe wij uw kind dan helpen
en ondersteunen, staat uitvoerig beschreven in onze schoolgids. Tevens hebben wij een
zorgdocument op school met daarin alle informatie betreffende de zorg.

Visie op onderwijs
Onderwijs is zorgen dat er geleerd wordt. De leerkrachten doen er toe!
Zij zorgen voor een goede kwaliteit van de groepsinstructie, een prettig onderwijsleerklimaat en zetten de leertijd effectief in waarbij de kerndoelen en tussendoelen in zicht zijn.

Score landelijke eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets basisonderwijs. De cijfers zijn gebaseerd op correctie met leerlinggewicht (zowel de landelijke als de schoolscore).

 

Albert Schweitzerschool

Jaar

2015 

2016

2017 

Landelijk gemiddelde

534,9

534,6

535,2

Schoolscore Albert Schweitzer

536,0

536,8

536,3Gegevens uitstroom van leerlingen
De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende typen onderwijs doorgestroomd:

 

Albert Schweitzerschool

Schooltype / Jaar

2015 

2016

2017

VWO

16%

26%

4%

HAVO

23%

13%

35%

VMBO G/T

20%

48%

39%

VMBO BB / KB

41%

13%

22%


vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
        -G/T: gemengde theoretische leerweg
        -KB/BB: kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg en praktijkonderwijs

Gegevens van de landelijke eindtoets zijn ‘harde’ gegevens. Onze school hecht er waarde aan dat naast overdracht van kennis, ook sociale vaardigheden ontwikkeld en gestimuleerd worden. Deze vaardigheden worden echter niet getoetst via de landelijke eindtoets. Ook kan het zijn dat de samenstelling van een groep invloed heeft op de uitslag van de score. We hebben te maken met kinderen die in aanleg en tempo allemaal verschillen. Het is aan ons, het team, om zoveel mogelijk talenten van de leerlingen naar boven te halen en te ontwikkelen. Op deze manier dragen we bij om kinderen in onze toekomstige maatschappij prettig te laten functioneren, ieder op zijn/haar eigen niveau.


Tevredenheidsonderzoek

Eenmaal in de vier jaar vindt er een tevredenheidonderzoek plaats onder ouders, medewerkers en leerlingen.

Het resultaat van het onderzoek in maart 2015 is als volgt:

Respons              ouders    68 %   geven een gemiddeld cijfer van         8,02
                 medewerkers  100 %   geven een gemiddeld cijfer van         7,94
                      leerlingen  100 %    geven een gemiddeld cijfer van        7,92

Samenvatting van de resultaten van de ouderpeiling:

Tevredenheid

 

 

 

 Referentie

 

Deze peiling

Onderbouw

Bovenbouw

 Alle scholen

1. De leerkracht

8.2

8.5

7.7

 8.1

2. Schoolgebouw

7.9

8.2

7.5

 7.1

3. Begeleiding

7.7

7.9

7.4

 7.3

4. Contact met de school

7.7

7.8

7.5

 7.2

5. Kennisontwikkeling

7.5

7.8

7.3

 7.3

6. Sfeer

7.5

7.6

7.4

 7.3

7. Schoolregels, rust en orde

7.5

7.5

7.4

 7.2

8. Persoonlijke ontwikkeling

7.4

7.6

7.1

 7.2

9. Schooltijden

7.2

7.2

7.2

 7.4

10. Omgeving van de school

6.7

6.7

6.8

 6.4
Er komen geen grote verbeterpunten uit dit onderzoek naar voren.

De school haalt uit de rapportage enkele specifieke verbeterpunten om de tevredenheid nog verder te verhogen. De conclusies en aanbevelingen op de verschillende onderdelen in dit rapport bieden hier handvatten voor.

Ook kan de school haar voordeel doen met de opmerkingen die ouders en leerlingen hebben gemaakt bij de open vraag.

De tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen via ‘Scholen met Succes’.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.