Bestuur

Het doel van het bestuur is het in stand houden van de Albert Schweitzerschool. Het bestuur van de Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer werkt volgens de Wet 'Goed onderwijs, goed bestuur'. Dit houdt in dat er een scheiding is tussen bestuur en intern toezicht. Het bestuur volgt hierin de code 'Goed bestuur in het Primair Onderwijs' van de PO-Raad. Deze code is hier in te zien. Het bestuur zorgt er onder andere voor dat de mensen die op de Albert Schweitzerschool werken de leerlingen optimaal kunnen begeleiden in het onderwijsleerproces. Het bestuur stelt hiervoor middelen en materialen ter beschikking.


Toezichthoudend bestuur

Dhr. Alfred Grootherder 
 voorzitter
Mw. Debby Vriesema  secretaris
Dhr. Gerben Leferink  penningmeester
Mw. Patricia Burgers  bestuurslid
Dhr. Jan-Maarten de Wit     bestuurslid

Uitvoerend bestuur

Mw. Jolanda Spijker  directeur


Het schoolbestuur heeft zich ten eerste gericht op het dagelijks goed functioneren van de school. Daarnaast worden de volgende onderwerpen besproken:

Goed onderwijs goed bestuur
De wet Goed Bestuur die per 1 augustus 2011 ingegaan is, schrijft voor dat er een scheiding moet worden aan gebracht in besturen en toezicht houden.
Het schoolbestuur heeft er voor gekozen om dit in een toezichthoudend bestuur (bestuursleden) en een uitvoerend bestuur (directie) vorm te geven.

Combinatiefunctionaris
De gemeente Montferland en de besturen van alle basisscholen hebben het mogelijk gemaakt dat er combinatiefuncties gedurende twee jaar gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent voor onze school dat er een extra vakleerkracht ingezet kan worden voor gymnastiek, muziek en cultuur en mediawijsheid. Deze vakleerkrachten geven tevens les op de andere basisscholen.

Doorgaande leerlijnen 0-12 jarigen
Er is een intentieverklaring getekend door alle besturen en de gemeente Montferland om de aansluiting van de peuterzaal en het kinderdagverblijf op het basisonderwijs te verbeteren. Door middel van een voorschools programma kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool. In groep 1-2 krijgt dit programma een vervolg. Onze school heeft een samenwerking met Puck&Co.

Bijeenkomsten demografische krimp
De gemeente Montferland heeft een aantal bijeenkomsten belegd met vertegenwoordigers van de schoolbesturen van basisscholen. Er is gesproken over mogelijke oplossingen voor de toekomst om een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de gemeente Montferland te behouden ondanks de voorspelde krimp in leerlingenaantallen.

Basistoezicht onderwijsinspectie
Jaarlijks wordt de school door de onderwijsinspectie beoordeeld. Onze school heeft wederom een positieve algemene beoordeling gekregen. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft een aantal organisatorische verbeterpunten genoemd waaraan momenteel wordt gewerkt. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Financiën
Jaarlijks wordt de begroting opgesteld en voorgelegd aan de MR.
De personeelsformatie wordt jaarlijks bepaald.
Het financieel jaarverslag wordt in de maand mei verstuurd aan het Ministerie van Onderwijs.

Nieuwe school in gebruik
Er is geïnvesteerd in veel nieuw materiaal:
- meubilair voor de leerlingen van groep 1 t/m 8
- bureaustoelen voor de leerkrachten
- vrolijk gekleurde kapstokkenvakken, zogenaamde Kidsguards
- keukenblok in elk lokaal met veel opbergruimte en prullenbakken geïntegreerd
- toiletgarnituren: handdoekautomaten, zeepdispensers en toiletrolhouders
- speeltoestellen met veel speeluitdaging op het schoolplein

Nieuw logo
Een nieuwe school, een nieuw logo. Onze visie op kinderen en onderwijs is vertaald in een logo met 8 symbolen, 8 leerjaren. Het naambord, de bewegwijzering in de school en de poster met uitleg van het logo hebben hun plaats gevonden in de school.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.